Algemene voorwaarden

Delphior Pro OR - MZLeeuw - Delsasso Training en Advies - Hunfeld Training en Advies

De algemene voorwaarden van Delphior Pro OR zijn ook van toepassing voor Delsasso Training en Advies, Hunfeld Training en Advies, en MZLeeuw.

 

 1. Geldigheid

Van elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin Delphior Pro OR optreedt als opdrachtnemer maken deze algemene voorwaarden deel uit.

 

 1. Grondslag van de dienstverlening

Bij haar dienstverlening gaat Delphior Pro OR uit van de verkregen informatie. Volledigheid en juistheid ervan werken rechtstreeks door in de kwaliteit van de diensten. Op al onze diensten geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Indien er sprake van een offertetraject gelden de in dat voorstel vermelde bedenktermijnen.

 

 1. Inspanningsverplichting

Delphior Pro OR verplicht zich tot dienstverlening met optimale kwaliteit maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de implementatie van haar diensten.

 

 1. Geheimhouding

Delphior Pro OR zal alle op de opdrachtgever te herleiden informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen op een zodanige wijze behandelen deze slechts met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden bekend zal worden. Deze bepaling is ook van toepassing op door Delphior Pro OR ingehuurde derden.

 

 1. Auteursrecht

Alle geprinte, gedrukte en elektronische teksten van Delphior Pro OR vallen onder het auteursrecht. Tenzij in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, verwerft de opdrachtgever slechts een eenmalig publicatierecht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Delphior Pro OR (een deel van) de teksten op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

 

 1. Werk door derden

Voor zover de uitvoering van de opdracht dit vereist heeft Delphior Pro OR het recht bepaalde activiteiten door derden te laten verrichten. De opdrachtgever zal daarover vooraf in kennis worden gesteld.

 

 1. Annuleringsregeling

De overeenkomst kan op elk moment door één der partijen worden beëindigd. De opdrachtgever is in dat geval slechts verplicht tot betaling van de daadwerkelijk ontvangen diensten en/of het door opdrachtnemer reeds verrichte voorwerk.

 

 1. Facturering

Verleende diensten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 28 dagen. Na overschrijding daarvan volgt een eenmalige herinnering. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan heeft Delphior Pro OR het recht de meerkosten van incasso eveneens in rekening te brengen.

 

 1. Ziekte & calamiteiten

In geval van ziekte of calamiteiten die de opleider verhinderen de overeengekomen scholing/begeleiding uit te voeren wordt met de opdrachtgever overlegd over vervanging of uit- of afstel.

 

 1. Garantieregeling

Over smaak valt niet te twisten en over kwaliteit evenmin. Meent u in de twaalf maanden volgend op de opleiding of begeleiding dat onze inspanningen niet de door u verwachte kwaliteit hebben, dan laat u ons dat weten. De in rekening gebrachte agogische kosten (niet de reis-/ verblijf- en eventuele andere bijkomende kosten) worden per ommegaande teruggestort.

 

 1. Aansprakelijkheid

Delphior Pro OR is niet aansprakelijk voor materiële schade en letselschade als gevolg van scholingsactiviteiten. De opdrachtgever wordt bij outdooractiviteiten geadviseerd zich hiervoor te verzekeren.

 

 1. Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening, dan gaan we er van uit dat u deze allereerst bespreekt met de uitvoerder. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat dan hopen we dat u zich binnen zeven dagen richt tot Delphior Pro OR (zie www.delphior.nl voor contactgegevens). De overige maten behandelen uw klacht in overleg met u en degene(n) op wie uw klacht betrekking heeft. Strikt vertrouwelijk en met een schriftelijke reactie aan u binnen 30 dagen. Zo nodig kan deze termijn in overleg met u met nog eens 30 dagen worden verlengd. Bent u over de uitkomst van deze klachtbehandeling niet tevreden dan wordt uw klacht aan de heer Jan Hermes (info@janhermes.nl (mailto:info@janhermes.nl) voorgelegd die onafhankelijk de klacht onderzoekt en daarover een voor u en Delphior Pro OR bindend advies uitbrengt, in afschrift aan u. De kosten van de klachtenbehandeling zijn voor rekening van Delphior Pro OR.

Uw klachtendossier wordt gedurende een vol jaar na afronding bewaard.


Delphior Pro OR

Henny Dijkstra | Lukas van Steveninck
Couwenhoven 4614 
3703 EM Zeist

T: 31 33 4343016
E: lukas@delphior.nl
E: henny@delphior.nl
W: www.delphior.nl

KVK 58659730 

BTW-nr NL853128911B01

 

Delsasso Training en Advies

Robert Delsasso

Gibsonstraat 10

2141 VT Vijfhuizen

T: 06- 48 11 85 09

E: delsasso@quicknet.nl

W: https://delsasso-trainingenadvies.nl/

Hunfeld Training en advies

Willem Hunfeld
Feijenoordkade 20
3071 HM  Rotterdam

T: 06 22491367 
E: willem@hunfeldtraining.nl
W: www.hunfeldtraining.nl

MZLeeuw

Kerkstraat 58

8433 LK Haulerwijk

T: 0516 420041

E: info@mzleeuw.nl

W: www.mzleeuw.nl

KvK: 38024514

BTW-nr: NL809771111B01

Delphior Pro OR is een trainings- en adviesbureau met oprechte interesse voor jou, je organisatie en ondernemingsraad.
Bel ons

06 53990988
06 22792216

Email ons

lukas@delphior.nl
henny@delphior.nl

Vind ons

Postbus 357,
3830 AK Leusden