Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Delphior Pro OR VOF – hierna aan te duiden als Delphior Pro OR.

Delphior Pro OR VOF
Postbus 357,
3830 AK Leusden
KvK: 58659730

info@delphior.nl

www.delphior.nl

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Delphior Pro OR.

Delphior Pro OR verwerkt bij het invullen van kennismakings- of offerteverzoeken uw naam, organisatie, adres, lidmaatschap OR en/of functie in de OR, e-mailadres en telefoonnummer.
Bij het bezoek aan de website verwerkt Delphior Pro OR gegevens die bijgehouden worden in Google Analytics. Dit is uitsluitend om te onderzoeken hoe de website wordt bezocht en welke pagina’s aangepast moeten worden.

Algemeen

Voor Delphior Pro OR is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Delphior Pro OR respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
Wij verwerken de gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en regelgeving, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Delphior Pro OR.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Delphior Pro OR. U dient zich ervan bewust te zijn dat Delphior Pro OR niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op deze website bereikbaar zijn.
Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL in uw browser is gewijzigd.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Delphior Pro OR verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand;
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • om u te informeren over nieuwe berichten en diensten van Delphior Pro OR;
 • om met u in contact te kunnen treden, te reageren op door u gestelde vragen, door middel gebruik van het contact- of inschrijvingsformulieren op de website(s), of het versturen van een email;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Delphior Pro OR. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website;
 • voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via deze link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

 

Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Delphior Pro OR (belangenafweging).

Bewaartermijn

Delphior Pro OR bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of gedurende de wettelijke termijnen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Delphior Pro OR zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen)nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder de beveiliging van de website met een SSL-certificaat, de installatie van diverse beveiligingsplug-ins die er voor zorgen dat ‘niet bevoegden’ encryptie van data krijgen te zien of versleutelde communicatie.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot uitoefening van uw recht(en) sturen naar: info@delphior.nl U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Delphior Pro OR zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven. Delphior Pro OR zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking niet aan.
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Delphior Pro OR. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing van deze verklaring wordt via de bij ons bekende mailadressen doorgegeven.

Contact

Als er vragen zijn over de privacy policy of over andere zaken stel ze dan via info@delphior.nl o OR VOF – hierna aan te duiden als Delphior Pro OR.

Delphior Pro OR VOF
Postbus 357,
3830 AK Leusden
KvK: 58659730
info@delphior.nl
www.delphior.nl

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Delphior Pro OR.

Delphior Pro OR verwerkt bij het invullen van kennismakings- of offerteverzoeken uw naam, organisatie, adres, lidmaatschap OR en/of functie in de OR, e-mailadres en telefoonnummer.
Bij het bezoek aan de website verwerkt Delphior Pro OR gegevens die bijgehouden worden in Google Analytics. Dit is uitsluitend om te onderzoeken hoe de website wordt bezocht en welke pagina’s aangepast moeten worden.

Algemeen
Voor Delphior Pro OR is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Delphior Pro OR respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
Wij verwerken de gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en regelgeving, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Delphior Pro OR.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Delphior Pro OR. U dient zich ervan bewust te zijn dat Delphior Pro OR niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op deze website bereikbaar zijn.
Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL in uw browser is gewijzigd.

Gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Delphior Pro OR verwerkt voor de volgende doeleinden:
het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand;
het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
om u te informeren over nieuwe berichten en diensten van Delphior Pro OR;
om met u in contact te kunnen treden, te reageren op door u gestelde vragen, door middel gebruik van het contact- of inschrijvingsformulieren op de website(s), of het versturen van een email;
voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Delphior Pro OR. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website;
voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via deze link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.


Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
de door u gegeven toestemming;
de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Delphior Pro OR (belangenafweging).


Bewaartermijn

Delphior Pro OR bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of gedurende de wettelijke termijnen.


Beveiliging van persoonsgegevens

Delphior Pro OR zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen)nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder de beveiliging van de website met een SSL-certificaat, de installatie van diverse beveiligingsplug-ins die er voor zorgen dat ‘niet bevoegden’ encryptie van data krijgen te zien of versleutelde communicatie.


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot uitoefening van uw recht(en) sturen naar: info@delphior.nl. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Delphior Pro OR zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven. Delphior Pro OR zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking niet aan.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Delphior Pro OR. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing van deze verklaring wordt via de bij ons bekende mailadressen doorgegeven.


Contact

Als er vragen zijn over de privacy policy of over andere zaken stel ze dan via Contact.

Delphior Pro OR is een trainings- en adviesbureau met oprechte interesse voor jou, je organisatie en ondernemingsraad.
Email ons

henny@delphior.nl
lukas@delphior.nl

Bel ons

06 22792216
06 53990988

Vind ons

Postbus 357,
3830 AK Leusden